Cho m hổi cách khắc phục

In order for us to provide better support, we need to see the log generated by Citra. This guide will walk you through how you can obtain the log file: How to Upload the Log File.

This is an English only forum, please do not post in any other language. If you are not a native English speaker and are using a translator to assist, you may write your post in your own language as long as you provide the text of the automatic translation in the post.

Đây là một diễn đàn chỉ bằng tiếng Anh, xin vui lòng không đăng bài bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nếu bạn không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và đang sử dụng một dịch giả để hỗ trợ, bạn có thể viết bài đăng của mình bằng ngôn ngữ của mình miễn là bạn cung cấp văn bản dịch tự động trong bài.

image

Update Citra to the latest version: