Pokemon ultra sun bị đứng

citra_log.txt (81.0 KB)


tới đây là bị đứng không đi làm gì được

System Information for Support

Client Version                Canary 1723 HEAD-d8b73e7
Operating System               Windows 10 (10.0)
CPU                      Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
OpenGL Vendor                 NVIDIA Corporation
OpenGL Renderer                GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
OpenGL Version                3.3.0
GPU Driver Version              442.74
Enable CPU JIT                [x]
Enable Hardware Renderer           [x]
Enable Hardware Shader            [x]
Hardware Shader, Accurate Multiplication   [ ]
Hardware Shader, Geometry Shaders       null
Enable Shader JIT               [x]
Enable Vsync                 null
System Region                 -1
Shader Disk Cache               [x]

Here’s some issues I found with your log that might help.

 • Enabling Accurate Multiplication is recomended in certain games. If you are experiencing graphical glitches, try enabling this option.

This is an English only forum, please do not post in any other language. If you are not a native English speaker and are using a translator to assist, you may write your post in your own language as long as you provide the text of the automatic translation in the post.

Đây là một diễn đàn chỉ bằng tiếng Anh, xin vui lòng không đăng bài bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nếu bạn không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và đang sử dụng một dịch giả để hỗ trợ, bạn có thể viết bài đăng của mình bằng ngôn ngữ của mình miễn là bạn cung cấp văn bản dịch tự động trong bài.